วิธีการรับใบประกาศนียบัตร (E-Certificate) จาก Plearning Excel

สำหรับนักเรียน เรียนสด เจอตัว  หรือ เรียนสด ผ่าน Zoom

1.นักเรียนได้เข้าเรียนหลักสูตรตามวันและเวลาที่กำหนด

2.นักเรียนได้มีการทำแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน (เกณฑ์ผ่าน 80%)

  • รับ Link แบบทดสอบตอนเข้าเรียน
  • หลังจากทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว นักเรียนจะทราบผลทดสอบทันที พร้อมอธิบายเฉลยแต่ละข้อในห้องเรียน
  • หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนสามารถกลับมาทำซ้ำได้ ภายในวันที่เรียน

3.รับใบประกาศนียบัตรหลังจากเรียนจบ 1 วัน ทางอีเมล์ที่ได้กรอกไว้ในแบบทดสอบหลังเรียน

หมายเหตุ ถ้านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนและไม่ได้ทำแบบทดสอบ ในวันที่มีการจัดอบรม จะเข้าเกณฑ์ข้อปฏิบัติของนักเรียนคอร์สออนไลน์รอ

สำหรับนักเรียนคอร์สออนไลน์

1.นักเรียนได้ผ่านการเรียนครบถ้วนทุกบทเรียน

2.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (เกณฑ์ผ่าน 80%)

  • ติดต่อ รับ Link แบบทดสอบหลังเรียนได้ที่ Admin หลังจากเรียนบทเรียนครบแล้ว
  • หลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนจะทราบผลทดสอบทันที
  • หากไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนสามารถกลับมาทำซ้ำได้
  • เมื่อผ่านเกณฑ์แคปภาพคะแนน และแจ้งชื่อคอร์สเรียนที่แอดมิน

3.รับใบประกาศนียบัตรหลังจากมีการแจ้งแคปภาพคะแนนมา ภายใน 7 วัน ทางอีเมล์ที่ได้กรอกไว้ในแบบทดสอบหลังเรียน